Firar vår första kund – Celebrating our first customer!

(scroll down for English)

I juli firar vi vår största och mest spännande milstolpe hittills – VÅR FÖRSTA KUND! Och vi kunde inte heller vara mer exalterade över att det just är Pastamakarna på Fårö som lagt sitt förtroende i oss och är lika passionerade över att skapa ett cirkulärt näringskretslopp som vi är!

På norra Gotland ligger restaurangen Pastamakarna, där de länge haft en urinsorterande toalett till sina kunder ute i ett vackert trädass. De har valt att ha denna toaletten för att spara tusentals liter vatten då det inte behövs någon spolning – så redan hållbart deluxe! Däremot har de inte haft någonting att göra med urinen – och det är där vi kommer in! Från och med nu hämtar vi urinen och återvinner den till torra gödselpellets som sedan används av svenska lantbrukare för odling, precis som med vilket annat gödsel som helst – men cirkulärt.

Toaletten är nu kopplad till en kubikmeter stor tank (se bild) som är doserad med vår miljövänliga kemikalie som vi namngett ”Urmalullu” – efter den mesopotamiska toalettvarelsen. Denna stabiliserar urinen och ser till att det inte bildas någon ammoniak, både så att kvävet förblir i flytande form och att det inte börjar lukta illa från den lagrade urinen. Så fort tanken är helt fylld, kommer vi och hämtar tanken och sätter dit en ny – som också doseras med vår miljövänliga kemikalie.

Tillbaka på vårt huvudkvarter på centrala Gotland, överför vi urinen till vårt egendesignade urintorkningssystem. Här koncentreras urinen 25 gånger genom att vattnet torkas bort, och sedan är den redo att granuleras och packeteras till lantbrukare.

Tusen tack till Pastamakarna – och glöm inte svänga förbi dem och testa deras grymt goda & hemmagjorda färska pasta från gotländska ägg!!! Tillsammans skapar vi ett mer resilient och cirkulärt gödsel till det lantbruket som försäkrar matproduktion i Sverige!

Har du också en restaurang, ett cafe, kontorsbyggnad, ordnar event eller helt enkelt vill göra din hemmatoalett mer hållbar –  vare sig det är inomhus eller utomhus, hör gärna av dig till oss genom att maila nicola@sanitation360.se så kan vi återvinna ännu mer urin tillsammans!

 

In July, we celebrate our biggest and most exciting milestone yet – OUR FIRST CUSTOMER! And we couldn’t be more excited that it’s Pastamakarna on Fårö who have put their trust in us and are as passionate about creating a circular food system as we are!

Pastamakarna is a restaurant located on Northern Gotland, where they have a urine diverting toilet for their customers out in a beautiful wooden cabin. They chose this toilet as it doesn’t require any flushing and saves thousands of liters of water – super sustainable already! However, they’ve had no way to recycle or get rid of the urine they’ve been collecting from it, and that’s where we come in! From now on, we collect the urine and recycle it into dry fertilizer pellets that are then used by Swedish farmers for cultivation, just like any other fertilizer – but circular.

The toilet is now connected to a cubic meter tank (see picture) that is dosed with our environmentally friendly chemical that we’ve named ”Urmalullu” – after the Mesopotamian toilet beast. This stabilizes the urine and ensures that no ammonia is formed, both so that the nitrogen remains in liquid form and that there is no bad smell from the stored urine. As soon as the tank is completely filled, we come and collect the tank and put in a new one – which is also dosed with our environmentally friendly chemical.

Back at our headquarters in central Gotland, we transfer the urine to our uniquely designed urine drying system. Here, the urine is concentrated 25 times by evaporating the water, and then it is ready to be granulated and packaged for farmers.

Many thanks to Pastamakarna – and don’t forget to swing by them and try their awesome homemade fresh pasta made from Gotlandic eggs!!! Together we are creating a more resilient and circular fertilizer for agriculture that ensures the future of food production in Sweden!

If you also have a restaurant, cafe, office building, organize events or simply want to make your home toilet more sustainable – whether it is indoors or outdoors, feel free to contact us at nicola@sanitation360.se so we can recycle even more urine together!